Sidebar

Fenocan Phytogenetics

€35.91
10%

Fenopure CBG strain

Regular price €35.91 €39.90
€26.90
10%

Fenomax CBD strain

Regular price €26.90 €29.90
€26.90
10%

Fenojoy CBD strain

Regular price €26.90 €29.90
€26.90
10%

Fenomoon CBD strain

Regular price €26.90 €29.90
€26.90
10%

Fenomed CBD strain

Regular price €26.90 €29.90